home

De Koninklijke Academie voor Oudheidkunde van België is een v.z.w. met identificatienummer 240/34 en ondernemingsnummer 408088106. Zij werd opgericht in 1842. Haar maatschappelijke zetel bevindt zich te Brussel en zij staat onder de Hoge Bescherming van Zijne Majesteit de Koning.
Zij heeft tot maatschappelijk doel archeologisch en kunsthistorisch onderzoek te bevorderen evenals andere wetenschappelijke disciplines die hiermee verband houden.
De Academie vervult haar opdracht door regelmatig bijeenkomsten te houden en door het publiceren van het Belgisch Tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis waarvan de uitstraling onze landsgrenzen overstijgt. De Index over de periode 1931-1990 werd gepubliceerd als supplement bij volume LXI (1992). Een overzicht van de bijdragen die nadien gepubliceerd werden is beschikbaar in de database die men kan raadplegen op het scherm Publicaties van deze website. Op dit ogenblik bevat deze database de volledige inhoud van alle jaargangen van het Tijdschrift evenals de samenvattingen van de artikels, de miscellanea en de lezingen die de afgelopen kwarteeuw verschenen zijn, evenals de volledige tekst van alle necrologieën.
De Academie wenst een bibliografie van de nationale kunstgeschiedenis op te stellen. Dit onmisbare werkinstrument werd tot 2002 in het Tijdschrift gepubliceerd en werd nadien gedeeltelijk gedigitaliseerd. Bij gebrek aan medewerkers werd dit project echter opgeschort in 2008. De database kan geraadpleegd worden op het scherm Bibliografie van deze website.
De Academie reikt om de drie jaar een prijs uit aan een niet gepubliceerde kunsthistorische studie over een kunstenaar, een kunstwerk, een regio of een aspect van het humanisme in België. Het reglement bevindt zich op deze website.